ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                                                                                                                                                                                                                                                    Η ιστοσελίδα elig.gr έχει δημιουργηθεί από την εταιρία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ » (Ε.Λ.ΗΓ. στο εξής) και τον διακριτικό τίτλο, η οποία εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν από τον διαχειριστή αυτής επί σκοπώ παροχής πληροφοριών και με κύριο σκοπό την απόκτηση του πλειοψηφικού μεριδίου συμμετοχής της στον Οργανισμό Λιμένος Ηγουμενίτσας (Ο.Λ.Η) αγοράζοντας το 67% των μετοχών αυτής έπειτα από την προκήρυξη του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε ( ΤΑΙΠΕΔ) και την Πρόσκληση υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόκτηση πλειοψηφικού μεριδίου συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο του Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας Α.Ε.


Παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις χρήσης της Ιστοσελίδας. Κάθε φορά που κάνετε χρήση της Ιστοσελίδας, συμφωνείτε ότι αποδέχεστε πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεσμεύεστε προς συμμόρφωση με αυτούς.
Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε και δεν αποδέχεστε τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις, παρακαλείστε να μην προχωρήσετε στη χρήση της Ιστοσελίδας.


Όσοι έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα έχουν δικαίωμα να κάνουν χρήση της Ιστοσελίδας. Η χρήση της Ιστοσελίδας από ανηλίκους άνω των 16 ετών επιτρέπεται μόνον με τη ρητή συγκατάθεση των ενηλίκων που ασκούν την επιμέλειά τους, οι οποίοι και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την προστασία των ως άνω ανηλίκων. Οι ανήλικοι κάτω των 16 ετών απαγορεύεται να κάνουν χρήση των επιμέρους σελίδων και υπηρεσιών της Ιστοσελίδας που, σύμφωνα με το νόμο, απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες.


Η «Εταιρία» δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε χρήση από χρήστες/επισκέπτες που δεν πληρούν τις παραπάνω ιδιότητες.


Συμφωνώ και αποδέχομαι αναντίρρητα τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις:


ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ » (Ε.Λ.ΗΓ. στο εξής) μπορεί να παύση προσωρινά ή οριστικά τη λειτουργία της Ιστοσελίδας αυτής για οποιοδήποτε λόγο και οποιαδήποτε στιγμή καθώς επίσης και να τροποποιήσει ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους χρήσης. Σε οποιαδήποτε εκ των ως άνω περιπτώσεων η (Ε.Λ.ΗΓ.) αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες/επισκέπτες από αυτή την Ιστοσελίδα για οποιαδήποτε τυχόν τροποποίηση ή αλλαγή.


Σε περίπτωση, κατά την οποία η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας της ιστοσελίδας διέπεται από ειδικότερους όρους χρήσης, οι όροι αυτοί ισχύουν από κοινού με τους παρόντες όρους. Σε περίπτωση σύγκρουσης, υπερισχύουν οι ειδικότεροι όροι χρήσης κάθε υπηρεσίας.


ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Το σύνολο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: κείμενα, γραφικά, φωτογραφίες, ψηφιακά φωνογραφήματα, βίντεο,και κάθε είδος οπτικοακουστικού υλικού, πηγαίος κώδικας, ειδήσεις, πληροφορίες, δεδομένα, απεικονίσεις, εμπορικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, ονόματα, λογότυπα ), αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας που ανήκει αποκλειστικά στην (Ε.Λ.ΗΓ.) ή στους προμηθευτές του περιεχομένου της και διέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές, κοινοτικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας.


Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, μεταφορά, αποθήκευση, μεταποίηση, αναδημοσίευση, μετάδοση, διανομή, πώληση, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, ανακοίνωση, διάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου της Ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, τμηματικά ή περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της «Εταιρίας». Η (Ε.Λ.ΗΓ.) επιφυλάσσεται έναντι πάντων για κάθε νόμιμο ή και συμβατικό δικαίωμά της, πέραν των ρητώς αναφερομένων στην παρούσα παράγραφο. Η (Ε.Λ.ΗΓ.) επιτρέπει την αναπαραγωγή μόνο σε μέσα μαζικής ενημέρωση όπου σκοπός τους θα είναι μόνο η ενημέρωση του κοινού, χωρίς διαστρεύλωση ή παραποίηση ή συκοφάντιση του περιεχομένου της ιστοσελίδας.


Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα, διακριτικά, ονομασίες προϊόντων, ονόματα εταιρειών, γραφικά και λογότυπα που αποτελούν κατοχυρωμένα σήματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων και εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα, ανήκουν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους, εμπίπτουν στη δική τους σφαίρα ευθύνης και η εμφάνισή τους στην Ιστοσελίδα δεν αποτελεί και δε θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως μεταβίβασή ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.


ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ - ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ


Οι χρήστες - επισκέπτες αποδέχονται, συμφωνούν και συνομολογούν ότι θα κάνουν σύννομη και πρόσφορη χρήση της Ιστοσελίδας, καθώς και ότι θα τηρούν τους Διεθνής Κώδικες Δεοντολογίας που προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα σχετική νομοθεσία τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.


Ο επισκέπτης - χρήστης υποχρεούται να απέχει από κάθε παράνομη, αντίθετη με τα συναλλακτικά ήθη, αθέμιτη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών της ιστοσελίδας και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σ' αυτήν ή σε τρίτους ή να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών της (Ε.Λ.ΗΓ.).


Ο χρήστης - επισκέπτης φέρει αποκλειστική ευθύνη για την καλή και σύμφωνα με τα χρηστά ήθη χρήση της ιστοσελίδας, καθώς και την ευθύνη για κάθε τυχόν ζημία που ήθελε προκληθεί σε αυτόν ή σε οιονδήποτε τρίτο εξ αιτίας ή εξ αφορμής της ως άνω χρήσης, όπως και να αποζημιώσει πλήρως την (Ε.Λ.ΗΓ.) έναντι οποιασδήποτε αξίωσης έχει εγερθεί από οιονδήποτε τρίτο ως αποτέλεσμα κακής ή παράνομης χρήσης της ιστοσελίδας.


Σε κάθε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης στους παρόντες όρους και το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο χρήσης της ιστοσελίδας, ο επισκέπτης - χρήστης υποχρεούται να αποζημιώσει την (Ε.Λ.ΗΓ.) για κάθε θετική ή-και αποθετική ζημία ήθελε υποστεί από τις ως άνω ενέργειες. Συνεπώς η (Ε.Λ.ΗΓ.) δεν φέρει καμία ευθύνη για οιανδήποτε τυχόν ζημία ήθελε προκληθεί σε τρίτους και η οποία θα σχετίζεται με τη λειτουργία των ως άνω.


ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα δεδομένα πρέπει να συλλέγονται και να επεξεργάζονται μόνο όταν είναι απολύτως αναγκαία. Η (Ε.Λ.ΗΓ.) ποτέ δεν πουλά, νοικιάζει ή διανέμει με οποιονδήποτε τρόπο ή δημοσιοποιεί, τα προσωπικά σας στοιχεία.


Ποιοι επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα


Τα προσωπικά δεδομένα θα τύχουν επεξεργασίας από όλους τους υπαλλήλους και συνεργάτες της (Ε.Λ.ΗΓ.) , για έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω σκοπούς:
Την τηλεφωνική, γραπτή ή ηλεκτρονική επικοινωνία για την εξυπηρέτησή σας σχετικά με την αποστολή εντύπων, την αξιολόγηση βιογραφικών σημειωμάτων, τη δημιουργία συμβάσεων συνεργασίας , και για την προσωπική σας ενημέρωση. Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, οι υπάλληλοι και οι συνεργάτες της (Ε.Λ.ΗΓ.) ενεργούν μόνον, κατ' εντολή της (Ε.Λ.ΗΓ.) και έχουν εξουσιοδοτηθεί ειδικά για τον σκοπό αυτό, καθώς δεσμεύονται πλήρως από το απόρρητο, βάσει των υπογεγραμμένων σχετικών ιδιωτικών συμβάσεων και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στη νομοθεσία, σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία των ανωτέρω δεδομένων.


Επίσης η (Ε.Λ.ΗΓ.) , στα πλαίσια συμμόρφωσης με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (G.D.P.R.: General Data Protection Regulation), ενδέχεται να επεξεργαστεί δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για την εκπλήρωση καθήκοντος, που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον, ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας, για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τρίτος, εκτός εάν, έναντι των συμφερόντων αυτών, υπερισχύει το συμφέρον ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων που επιβάλλουν την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως εάν το υποκείμενο των δεδομένων είναι παιδί, καθώς και για περιπτώσεις όπου είναι απολύτως αναγκαίο για την προάσπιση νομίμων δικαιωμάτων ή την εκπλήρωση υποχρεώσεων της (Ε.Λ.ΗΓ.) .


Χρόνος Διατήρησης Δεδομένων


Η (Ε.Λ.ΗΓ.) αποθηκεύει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για όσο χρονικό διάστημα λειτουργεί σε συμμόρφωση με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις.


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Για κάθε διευκρίνιση και παροχή πληροφοριών σχετική με τη χρήση της Ιστοσελίδας ο χρήστης - επισκέπτης μπορεί να απευθύνεται στην (Ε.Λ.ΗΓ.)


Στοχεία Επικοινωνίας

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
Κύπρου 47
46100 Ηγουμενίτσα

Download

Όροι χρήσης www.elig.gr